KP Drone Bez kategorii Pracownik wsparcia technicznego – Zatrudnienie

Pracownik wsparcia technicznego – Zatrudnienie

KP Drone Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu nr POPW.01.01.02-20-0093/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2. Rozwój startupów Polsce Wschodniej. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady rozeznania rynku i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pracownik wsparcia technicznego

Główne zadania:

 • Wsparcie techniczne dla użytkowników oprogramowania do inspekcji farm fotowoltaicznych KP Drone
 • Prowadzenie szkoleń (online/offline) dla użytkowników portalu
 • Testowanie oprogramowania
 • Wdrażanie rozwiązań KP Drone u klientów (w siedzibie klienta)
 • Wykonywanie nalotów dronami
 • Utrzymanie powierzonego sprzętu w prawidłowym stanie technicznym (drony i kamery termowizyjne)

Wymagania:

 • Uprawnienia NSTS-06 oraz Praktyczne doświadczenie w lotach dronami profesjonalnymi
 • Wiedza z zakresu termowizji
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • Elastyczność i gotowość do podróży służbowych na terenie kraju własnym środkiem transportu
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Forma zatrudnienia:

 • Umowa-zlecenie (preferowane), umowa o pracę lub B2B

Okres zatrudnienia

 • do 31.11.2023

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kpdrone.pl

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Formularz RODO

CV w formie załącznika

Załącznik nr 1 z dn. 13.07.2023 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Stawka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Pracownik wsparcia technicznego-oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za stawkę:

Stawka za roboczogodzinę  brutto ………………………………………………………..

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

3. Oświadczam, iż pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

4. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu.

5. Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam, iż zaproponowana kwota brutto, w przypadku nieosiągnięcia przychodu w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, stanowi całkowity koszt pracodawcy zawierający wszelkie składki ZUS odprowadzane po stronie pracownika.

7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

……………………………                                                                      …………………………….
      Data, miejscowość                                                                     Podpis Oferenta

Załącznik nr 2 z dn. 13.07.2023 r.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. KP Drone sp z o.o., ul. Wasilków ul. Lipowa 10, 16-010 Wasilków, KRS 0000911347, NIP 9662151990,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………                                                                       …………………………….
      Data, miejscowość                                                                     Podpis Oferenta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 3 z dn. 13.07.2023 r

 Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”), działając w imieniu KP Drone Sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Lipowej 10, 16-010 Wasilków, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000911347, Numer NIP 9662151990, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, informuję że:

1) Administratorem danych osobowych przez Państwa wskazanych (dalej zwane „Dane Osobowe”) jest KP Drone Sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Lipowej 10, 16-010 Wasilków, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000911347, Numer NIP 9662151990, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

 (dalej zwana „Administratorem”);

2) Istnieje możliwość kontaktowania się w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kpdrone.pl;

3) Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO, tj. przetwarzanie w celu związanym z prowadzeniem postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zapytanie ofertowe 1/2022 z dnia 07.07.2022 r. tj. polegającym na wykorzystaniu Danych Osobowych w ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności i przyszłej współpracy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej;

4) Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania skutkować może brakiem możliwości prowadzenia współpracy czy realizacji przyszłej umowy;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym instytucjom kontrolującym w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2. Rozwój startupów Polsce Wschodniej, dalej „Konkurs”;

6) Osobom, których Dane Osobowe dotyczą przysługuje prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Załącznik nr 3 do Ogłoszenia nr 1/2022

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w trakcie trwania Umowy może uniemożliwić Administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartych umów;

8) Prawa wymienione w pkt. 6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Administratora na adres e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej;

9) Do kategorii odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku z Umową należą: przedsiębiorstwa zajmujące się windykacją roszczeń, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), doradcy podatkowi, podmioty świadczące profesjonalne usługi doradztwa prawnego, Instytucja Finansująca projekt w ramach Konkursu;

10) Dane Osobowe przetwarzane w celu realizacji współpracy w tym m.in. zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 •   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń względem drugiej Strony umowy;
 •  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 jednak nie krócej niż 5 lat od dnia zakończenia współpracy;

11) Po zakończeniu przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w niniejszej klauzuli Administrator niezwłocznie zaprzestanie ich jakiegokolwiek przetwarzania;

12) Administrator nie stosuje profilowania Danych Osobowych w rozumieniu właściwych przepisów RODO ani nie podejmujemy względem Danych Osobowych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

……………………………                                                                          …………………………….
    Data, miejscowość                                                                           Podpis Oferenta

Related Post

UEUE

Spółka KP DRONE  jest beneficjentem programu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej i otrzymała dofinansowanie w wysokości 999 227,20zł na realizację projektu nr POPW.01.01.02-20-0093/21 „System do zarządzania i analizy stanem technicznym